Rossiyskaya Gazeta; TASS; Photo © Vadim Savitskiy

 
 Latest Issue

Latest events

 

THE WORLD DEFENCE ALMANAC 2021