Yuri Lasking, Al Defaiya, Moscow. Photos by: Olga Korobkova